كلمات و إصطلاحات: أعمالُ الإنسانِ (كارهاى انسان)

پر کرد(دندان را): حَشَا ُ حُشوّاً

پر کرد(لیوان را): مَلَ َ مَلْءاً

پر کرد]مشت از آب[: إغتََرَفَ غُرفة مِن الماء

پر گویی کرد: ثَرثَرَ

پرتاب کرد: رَمَی ِ رَمیاً

پرداخت( به کاری): قَامَ ب + مصدر

پرداخت کرد(مبلغی را): دَفَع َ دَفعاً

پرداخت(به امر مهمی): إهتَمَّ ب …

پرداخت كرد(حقوق را): صَرَفَ صرفاً

پرداخت کرد(قسط وام را): سَدَّدَ أَقساطَ الدَّین

پردازش کرد(اطلاعات را): عالَجَ البیانات

پرده را کنار زد: أَزاحَ السِّتار

پرس و جو کرد: إستَفسََر

پرواز کرد: طَارَ ِ طَیَراناً

پرورش داد: رَبَّی

پرورش یافت: تَرَبَّی