” منشور زبان آموزى ” در ” معهدالضّاد “

 مهم ترين عوامل مؤثر ” در ” يادگيرى زبان ” عبارتند از :

١) نياز   ٢) هدف   ٣) انگيزه   ٤) فرصت هاى به كارگيرى زبان   ٥) استمرار در يادگيرى   ٦) استعداد فراگيرى

– ” ابزارهاى يادگيرىِ ” من : ١) گوش و چشم ٢) مغز و روان ٣) زبان است.
– ” شروط زبان آموزى ” عبارتند از : الف) علاقمندى  ب) نيازمندى  ج) هدفمندى  د) روشمندى  ه) تلاشگرى  و) پشتكار و پيگيرى
– همه ” عوامل و شروط يادگيرى ” و تمام ” ابزارهاى يادگيرى ” به من تعلق دارد و در اختيار من است.
– تمام ” مسئوليت يادگيرى ” اين زبان را به عهده مى‌گيرم.
– به تدريج، ” عوامل مؤثر در يادگيرى ” و ” شروط زبان آموزى ” را به قوت در خود ايجاد كرده و اگر هست تقويت مى‌كنم.
– ” يادگيرى موفقيت آميز ” تنها، در بستر ” روانى سالم و آرام ” امكان پذير است از اين رو تمام تلاش خود را در جهت برخوردارى از ” سلامت روانى ” به كار مى‌بندم.
– با هر گام به جلو، خود را ” تشويق ” مى‌كنم و ” قدردان تلاش و پيشرفت ” خود هستم.
– كلمات، ” عكس هايى تكى ” و جملات، ” داستان هايى كوتاه ” در ذهن من هستند.
– كلمات و جملات را حفظ نمى كنم بلكه ” حس مى‌كنم ” و با ” تخيل، حواس و احساسم ” مى‌آموزم.
– كم كم از ” ترجمه كلمات و جملات ” و ” ديدن نوشته ى ” آنها در ذهنم پرهيز مى‌كنم.
– از معلم زبان، انتظار ياد دادن زبان ندارم، ” اين من هستم كه زبان را ياد مى‌گيرم ” .
– ” معلم زبانِ ” من ” بسته آموزش زبان ” است.
– ” تصويرِ ” كلمات و جملات را در ذهنم مى‌بينم صداى آنها را ” تقليد ” كرده، مكرراً ” تكرار ” مى‌كنم و از خودم ” جمله مى‌سازم ” .
– ” جمله سازى ” كليد يادگيرى زبان است.
– جملاتى كه مى‌سازم : الف)كوتاه    ب) ساده      ج) كاربردى در زندگى من      د) منطقى است.
– بيشتر از خواندن، ” از راه شنيدن ” مى‌آموزم، ٩٠٪؜ از اوقات تمرين را به ” گوش دادن ” و ” حرف زدن ” اختصاص مى‌دهم و فقط ١٠٪؜ مى‌خوانم و مى‌نويسم.
– مانند ” كودك ” مى‌آموزم، با بازى، بازيگرى، همكارى، كنجكاوى، پرسش گرى، خيال پردازى و لذت و فارغ از ترس، خجالت، اضطراب، خشم، عصبانيت، افسردگى و …
– ” اشتباه حرف زدن ” مقدمه ي ناگزير درست حرف زدن است.
– با جرأت ” اشتباه حرف مى‌زنم ” و با جديت ” اشتباهاتم را تصحيح مى‌كنم ” .
– به كمك ” كتاب و مدرس زبان ” و با تكرار مكرر ” شكل درستِ كلمات و جملات ” ، اشكالاتم را بر طرف مى‌كنم.
– ” گفت و گوى درونى ” (مونولوگ) مقدمه‌ى لازم و گريز ناپذيرِ گفت و گوى با ديگرى(ديالوگ) است.

– يادگيرى زبان تا پيشرفته ترين مراحل آن ” تكرار دو گام ” است :

١) درك و دريافت دقيق و صحيح زبان(استيعاب).

۲) كاربرد دقيق و صحيح آن(استخدام)، اين دو گام را در جزء جزء زبان تكرار مى‌كنم.
– ” سه ضلع مثلث آموزش زبان ” عبارت است از : ١) روان   ٢) زبان   ٣) متد، زبان آموزى درون اين مثلث به انجام مى‌رسد.
– ” وظايف مدرس زبان ” در چارچوب سه ضلع مثلث آموزش عبارتند از : الف) ارائه شيوه هاى يادگيرى    ب) نظارت    ج) آسيب شناسى           د) ويرايش    ه) تشويق و ايجاد انگيزه براى آنكه بياموزم ، بيش از اين ٥ مورد را از مدرس زبان نمى خواهم.
– خود را متعهد به اجراى ” شيوه ها و روندهايى ” مى‌دانم كه مدرس زبان براى يادگيرى توصيه مى‌كند.
– نقش ” فرصت هاى به كارگيرى زبان ” و  ” استمرار در يادگيرى ” را به مراتب مؤثرتر از ” استعداد فراگيرى ” مى‌دانم.
– ويژگى هاى ” مهارت هاى زبانى ” عبارتند از : ١) درستى تصوير ذهنى، دستور زبان و گويش زبانى    ٢) گويايي و شيوايي زبان                    ٣) سرعت، روانى و سهولت در بيان     ٤) اعتماد به نفس و اطمينان از داشتن سه ويژگى گذشته
– تنها هدف و رسالت من، ” مهارت آموزي ” است، نه انباشت محفوظات، اطلاعات يا معلومات زبانى در مغز و نه آزمون، نمره، مدرك و …
– ويژگى هاى مهارت هاى زبانى را در هر دقيقه ى تمرين و تكرار، در ” گوش و مغز و زبانِ ” خود ايجاد مى‌كنم.
……………………………………………………………………………………………………………..
منبع : ” زبان را ببلعيد، مزمزه نكنيد! 
……………………………………………………………………………………………………………..
نقل، با ذكر منبع جايز است.
……………………………………………………………………………………………………………..
معهدالضاد، ملتزمون بالتّقدّم
کلیه حقوق برای آموزشگاه معهدالضاد محفوظ می باشد.