كَلِمَات جَديدة 3

 

کانَت تُحبّ حُبّا عَظیماً: بسیار دوست می داشت.‏
إحْداهُما: یکی از آن دو
أَقسَمَتا: سوگند خوردند.‏
مِراراً: بارها‏
أَن تَبْقَیا مَعا: که با هم بمانند.‏
مادامَتا عَلی قَیدِ الحَیاة: تا زمانی که زنده اند.‏
کانَتا تَتقاسَمان: تقسیم می کردند.‏
للمَشْی: برای پیاده روی
مَرَّة: یک بار
کانَت: بود
یَدُ إحدی الأُختَین: دست یکی از خواهران
الشَّقیقتان: دو خواهر‏
کانَت تَقضیان: سپری می کردند.‏
اللَّعِب: بازی
الغابَة: جنگل
لَم یَحدُث: اتفاق نیفتاد
أَن أَصابَهُما أَذی: که آزاری به آن دو برسد.‏
مُتوحِّش: وحشی
کانَت تَقتَرِبُ مِن: به…… نزیک می شد.‏
کأنَّها: گویی
کانَت تَثِقُ بِهما: به آن دو اعتماد می داشتند.‏
الأرانِب البَریّة: خرگوش های صحرایی
کانتْ تَأکل: می خورْد
الغُزلان: آهوان
تَرعی العُشب: می چریدند
کانت تَقفِز: می پرید
الطُّیور: پرندگان
کانَت تَقِف: می ایستاد
الأَغصان: شاخه ها
کانَت تُغنّی: آواز می خوانْد
أَعذَب أغانیها: خوش ترین و شیرین ترین آوازها

‏كَلِمَات جَديدة ۲