نحو 8

ما هو نوع الخبر في جملة “في المدينةِ شوارعُ واسِعَةٌ”
الف:شبه جملة
ب:مفرد
ج:جملة اسميه
د:جمع
شرح
مبتدا اسم مرفوعى است كه درباره آن خبر مى دهیم. خبر پیامی است در قالب اسم، جمله یا شبه جمله‌ای که در باره مبتدا بیان میشود وشنونده یا خواننده را نسبت به موضوعی آگاه می سازد ومفهومی کامل را به مخاطب انتقال می دهد. انواع خبر :الف:مفرد(اسم جامد یا مشتق)،ب:جمله (اسمیه یا فعلیه)،ج:شبه جمله(ظرف یا جارومجرور).

 

إجابة عن رقم 8
ما هو نوع الخبر في جملة “في المدينةِ شوارعُ واسِعَةٌ”
الف:شبه جملة
ب:مفرد
ج:جملة اسميه
د:جمع
اجابة
پاسخ صحیح گزینه “الف ” می باشد یعنی “في المدينة “جارومجرور و شبه جمله است.