بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

نحو ۵

نحو ۵

حوّل المبنية للمعلوم إلى المبنية للمجهول وبالعكس وغيّر ما يلزم.

أقيمَ حَفلٌ عظيمٌ بِِمُناسَبَة يَومِ التِّلميذِ.(المدرسةُ)

جيءَ بمَوضوعاتٍ مُهِمَّةٍ في هذا الكِتابِ.(الكاتِبةُ)

أعطى الأبُ الطِّفلَةَ مبلغاً مِنَ المالِ.

شرح
برای مجهول كردن ساختار یک جمله ،فاعل را حذف کرده، مفعول به را رفع داده ،فعل مجهول را به اسم مرفوع نسبت می دهیم در این صورت “مفعول به” نائب فاعل به شمار می رود.

 

إجابة عن رقم ۵

حوّل المبنية للمعلوم إلى المبنية للمجهول وبالعكس وغيّر ما يلزم.

أقيمَ حَفلٌ عظيمٌ بِِمُناسَبَة يَومِ التِّلميذِ.(المدرسةُ)

جيءَ بمَوضوعاتٍ مُهِمَّةٍ في هذا الكِتابِ.(الكاتِبةُ)

أعطى الأبُ الطِّفلَةَ مبلغاً مِنَ المالِ.

شرح

جمله ” اقيم حفل عظيم بمناسبة يوم التلميذ “مجهول است.براي تبدیل اين جمله به جمله معلوم ابتدا فعل “أقيم “را به فعل معلوم تغيير داده ومناسب با “المدرسة “فاعل در جمله معلوم در صیغه ۴ در این جمله قرار میدهیم،سپس حفل بسبب نقش “مفعول به “منصوب می شود.
أقامَتْ المَدْرِسَةُ حَفْلا عظيما بِِمُناسَبَةِ يومِ التلميذِ.

جمله “جِيء بموضوعات مهمة في هذا الكِتابِ” در ساختار جمله معلوم اینگونه مي باشد:جاءتِ الكاتبةُ بمِوْضوعاتٍ مُهِمَّةً في هذا الكِتابِ.

جمله “أعطى الأبُ الطِّفلَةَ مبلغاً من المال “معلوم است .براى تبديل به جمله مجهول ابتدا فعل “أعطى “به مجهول در صيغة ۴ مناسب با نائب فاعل يعني “الطفلة”تغيير داده شده،وپس از حذف فاعل جمله :أُعْطِِيَتِ الطِّفلَةُ مبلغاً من المالِ” حاصل مى شود.