بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

الصحف و المجلات ۴

الصحف و المجلات ۴

اقْرَأ النَّصَ التَّالِيَ بِدِقَّة:
🔷 وزِیرُ الْخَارِجِیَّةِ الْعِرَاقِيُ یَلْتَقِي بِنَظِیرِهِ المِصْرِیِّ وَیَتَبَاحَثَانِ سُبُلَ تَطْبِیعِ العَلَاقَاتِ الثُّنَائِیَّةِ وَتَعْزِیزَ التَّعَاوُنِ الإقْتِصَادِيِ وَالتِّجَارِيِ بَیْنَ الْبَلَدَیْنِ.
🌸 وتَعَلَّمْ المُفْرَدَاتِ الغَرِیبَة:
🔹وزِیر الخَارِجِیَّة: وزیر امور خارجه
🔹یلْتَقِي: دیدار می کند
🔹نظِیر: همتا
🔹یتَبَاحَثَانِ: گفت و گو می کنند
🔹سبُل: راه ها
🔹تطْبِیع: عادی سازی
🔹علَاقَات: روابط
🔹ثنَائِیَّة: دو جانبه
🔹تعْزِیز: تحکیم
📝 والْآنَ تَرْجِمْ النَّصَ مِنَ العَرَبِیَّةِ إلَی الفَارِسِیَّة:

ترْجَمَةُ الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّات“۴” (الأجابة)
🌻 وزیر امور خارجه عراق با همتای مصری خود دیدار و درباره راه های عادی سازی روابط دوجانبه و تحکیم همکاری های اقتصادی و تجاری بین دو کشور گفتگو نمودند.
🔷 وزِیرُ الْخَارِجِیَّةِ الْعِرَاقِيُ یَلْتَقِي بِنَظِیرِهِ المِصْرِیِّ وَیَتَبَاحَثَانِ سُبُلَ تَطْبِیعِ العَلَاقَاتِ الثُّنَائِیَّةِ وَتَعْزِیزَ التَّعَاوُنِ الإقْتِصَادِيِ وَالتِّجَارِيِ بَیْنَ الْبَلَدَیْنِ.