فی الطریق شِفنِه بِیت امام علی (ع) و سیده زهراء بس بیبانِه چانت مَسدودات آنی و شابَّة اِللی بِحَملَتنِه صِرِّینِه و گِلنِه المدیر الحَملَه : اِحنِه دایما اِتمَنّینِه نِشوف هذا البیت بس المدیر گال : اولا بیبان مسدودات و ثانیا ماکو شی بِهذا البیت اِلّا…