مفردات و إصطلاحات

آموزش : التَّعليم

درس داد: دَرَّس

درس را بخاطر سپرد: حَفِظَ الدَّرس

دستگاه سوراخ کن: مِثقَب

دستگاه منگنه: کَبّاسة

دعوت از اولیاء: إستِدعاءُ آباءِ التلاَّمِذة

دفاع از پایان نامه: مُنَاقَشَةُ رِسالة

دفتر تمرینات: دفترُ تطبیقات

دفتر مدیر: مکتبُ مدیر

دفترچه یادداشت: مُفَکِّرة

دفتر: دفتر

دفترچه: دُفَیتِر

دکترا: دُکتوراة

دندانپزشکی: طِبُّ الأَسنان

دوره کرد(درس را): راجَعَ/إِستَذکَرَ

دوره مهارت آموزی: دَورة تأهیلیَّة

دوره های آموزشی: دَورات تعلیمیّة

🌹 منبع: مُعجم الضّاد
🌹مؤلف: مهدي اصغري