آموزش عربی برای گردشگری معهد الضاد لتعليم العربية للناطقين بغيرها في ايران A.L.I-Arabic Language Institute in Iran آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان بهره مند از اساتيد خبره و كار آزموده  برگزارى دوره ها در کوتاه ترین زمان با نتایج درخشان انضباط آموزشى و ادارى و كيفيت بالاى آموزشی برگزار كننده دوره هاى متنوع، منظم و مستمر  بهره مند از متد، شيوه نامه و كتب انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

آموزش ترجمه در زبان عربی + معرفه و نكره

ترجمه فارسی به عربی و بالعکس

آموزش زبان عربی+ترجمه +معرفه و نكره

 

 • العبارة:عبارت،آن عبارت
 • المدينة: شهر ،آن شهر
 • الطائرة: هواپيما،آن هواپيما
 • المكتبة: كتابخانه،آن كتابخانه
 • الجامعة: دانشگاه،آن دانشگاه
 • المجتمع: جامعه،آن جامعه
 • الإجتماع: نشست،آن نشست
 • الحياة: زندگي،آن زندگي
 • طريقٌ : راهى،يك راه
 • عبارةٌ :عبارتى،يك عبارت
 • مكتبةٌ: كتابخانه اى،يك كتابخانه
 • طُرقٌ : راههايى،چند راه
 • عباراتٌ: عبارتهايى،چند عبارت
 • مكتباتٌ : كتابخانه هايى،چند كتابخانه
 • مدينةٌ : شهري،يك شهر
 • مُدنٌ : شهرهايي،چندشهر
 • وطنٌ : سرزميني،يك سرزمين
 • أوطانٌ :سرزمين هايي،چند سرزمين
 • يومٌ : روزي،يك روز
 • أيّامٌ : روزهايي،چندروز

توضیح

ما برای ترجمه ی کلمه ی معرفه در زبان فارسی یا آن را خالی از هر گونه علامت می آوریم یا یکی از صفات اشاره را به ویژه ” آن ” به کلمه می افزاییم.

علامت نکره در فارسی “ی” است که به آخر اسم افزوده می شود. و گاه به جای “ی” از لفظ “یک” استفاده می شود و برای اسم ها ی جمع به جای “یک ” از کلمه ی “چند” استفاده می شود.

 

توصیه می شود: