دوره های آموزشی

مکالمه عربی مقدماتی

مکالمه عربی مقدماتی مکالمه فصیح در مقطع مقدماتی (تمهیدیة) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) می‎باشد. منبع تدریس در 4 ترم اول، کتاب قرمز لغة الضاد و در ۴ ترم دوم، کتاب زرد لغة الضاد به انضمام لوح فشرده‎‎ی مرتبط با هر کتاب می‎باشد. کتاب‎های قرمز و زرد،...

مکالمه عربی میانی

مکالمه عربی میانی مکالمه فصیح در مقطع میانی (متوسطه) شامل دو دوره 4 ترمی (8 ترم) می‎باشد. منبع تدریس در 4 ترم اول، کتاب آبی لغة الضاد و در ۴ ترم دوم، کتاب سبز لغة الضاد به انضمام لوح فشرده‎‎ی مرتبط با هر کتاب می‎باشد. کتاب‎های آبی و...

مکالمه عربی پیشرفته

مکالمه عربی پیشرفته مکالمه فصیح در مقطع پیشرفته (عالیة) شامل یک دوره 5 ترمی بوده و منبع تدریس آن کتاب بنفش لغة الضاد به انضمام لوح فشرده‎‎ی مربوطه می‎باشد. کتاب‎ بنفش مشتمل بر 10 فصل (وحدة) می‎باشد.   معرفی دوره مکالمه فصیح دوره مكالمه فصیح در...

صرف کاربردی

صرف کاربردی دوره صرف کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد اول کتاب قواعد الضاد، شامل 42 درس می‎باشد. علم صرف به بررسی کلمه (اسم و فعل) به تنهایی می‎پردازد و در اصطلاح به علمی گفته می‎شود که کلمه را به صورت‎های مختلف...

نحو کاربردی

نحو کاربردی دوره نحو کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد دوم کتاب قواعد الضاد، شامل 24 درس می‎باشد. علم نحو به بررسی موقعیت کلمه در پیوند با کلمات دیگر می‎پردازد و نقش و اعراب آن را در ارتباط با اجزاء دیگر ترکیب...

قواعد تخصصی

قواعد تخصصی دوره قواعد تخصصی 16 ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد چهارم کتاب مبادئ العربیة می‎باشد. این دوره به بررسی تخصصی علم صرف و نحو می‎پردازد.     نوع دوره برگزاری: فشرده : هر ترم ٢ هفته طول دوره :٨ ماه نیمه...

کلیه حقوق برای آموزشگاه معهدالضاد محفوظ می باشد.