نحو 9

ما هو نوع الخبر في جملة “في المدرسةِ تلاميذُها”
الف:شبه جمله
ب: مفرد
ج:جمله اسميه
د:جمله فعليه
شرح
خبر شبه جمله بر دو نوع است:الف:جارومجرور
ب:ظرف
جارومجرور مانند:علىٌ في المدرَسَةِ _على المِنضَدَةِ كِتابٌ
ظرف مانند :العُصفورُ فوقَ الشَّجَرَةِ_متى الامتحانُ؟ جارومجرورو وظرف در موقعیت خبر متعلِّق به صفت يا فعلى هستند كه محذوف بوده ومعناى مطلقِ وجود داشتن را دارند و متعلَّق، صفت يا فعلى است كه ظرف يا جارو مجرور در معنا با آن در ارتباط است. وبدون آن معنايش فهميده نمی شود مانند كائِنٌ يا يكون (هست يا مى باشد) به همراه (فوقَ الشَّجَرَةِ)

 

إجابة عن رقم 9
ما هو نوع الخبر في جملة “في المدرسةِ تلاميذُها”
الف:شبه جمله
ب: مفرد
ج:جمله اسميه
د:جمله فعليه
اجابة
پاسخ صحیح گزینه “الف ” می باشد .”في المدرسة “جارومجرور است كه با متعلَّق “كائن يا يكون” معنايش فهميده مى شود.