نحو 19

ايُّ فعل يمكن أن يَكونَ تاماً؟

الف:لَمْ يفتَأ          ب:لازِلنا           ج:ما بَرِحَ         د:لَستُم

شرح

به استثناء أفعال “لیس،مازال و ما فَتِئَ”بقيه أفعال ناقصه مى توانند به صورت تام بكار روند يعنى به جاى اسم وخبر به فاعل اكتفاء كنند در اين صورت معانى افعال به شرح زير است: كانَ(وجود داشت،روى داد)،بات(شب راگذراند)،أمسى (روز را به شب رساند)،أصبح(به صبح در آمد)،بَرِحَ(رفت)،ظَلَّ(استمرار يافت)،أضحى (به بامداد در آمد)،دام(طول كشيد)،إِنفَكَّ(جدا شد).