معهدالضاد نمونه ای از فایل های آموزشی متن خوانی را برای علاقه مندان درج کرده است.

الف لیلة و لیلة ۳۲

الف لیلة و لیلة ۳۳

الف لیلة و لیلة ۳۴

الف لیلة و لیلة ۳۵

الف لیلة و لیلة ۳۶

الف لیلة و لیلة ۳۷

الف لیلة و لیلة ۳۸

الف لیلة و لیلة ۳۹

الف لیلة و لیلة ۴۰

الف لیلة و لیلة ۴۱

الف لیلة و لیلة ۴۲

الف لیلة و لیلة ۴۳

الف لیلة و لیلة ۴۴

الف لیلة و لیلة ۴۵

الف لیلة و لیلة ۴۶

الف لیلة و لیلة ۴۷

الف لیلة و لیلة ۴۸