معهدالضاد نمونه ای از فایل های آموزشی متن خوانی را برای علاقه مندان درج کرده است.

الف لیلة و لیلة 32

الف لیلة و لیلة 33

الف لیلة و لیلة 34

الف لیلة و لیلة 35

الف لیلة و لیلة 36

الف لیلة و لیلة 37

الف لیلة و لیلة 38

الف لیلة و لیلة 39

الف لیلة و لیلة 40

الف لیلة و لیلة 41

الف لیلة و لیلة 42

الف لیلة و لیلة 43

الف لیلة و لیلة 44

الف لیلة و لیلة 45

الف لیلة و لیلة 46

الف لیلة و لیلة 47

الف لیلة و لیلة 48