إقرأ و تعلَّم 9

لوْ ضرَبتَ طفلاً ضربةً خفيفةً وَأنتَ تُوَبِّخُهُ لَبَكَى.

وَلَوْضربتَهُ أقوَى مِنها وَأنتَ تُمازحُهُ لَضحكَ.

الألمُ المعنوي أشدُّ إيذاءً مِنَ الجسدي.

اگر کودکی را به آرامی کتک بزنی و او را سرزنش کنی قطعا گریه می کند.

و اگر با حالت شوخی و مزاح شدیدتر بزنی، حتما می خندد.

رنج و زجر روحی آزاردهنده تر از درد جسمی است.