021 66 17 60 17 0935 55 83 354

إقرأ و تعلَّم ۷

إقرأ و تعلَّم ۷

في الحياةِ عندمَا نخسَرُ أحدَهمْ، فَنحنُ لَا نفقِدُ أصدقاءَ أبداً؛ بلْ نتعلمُ مَنْ هوَ الصّديقُ الحقيقيُّ.

وقتي كسی را در زندگی از دست می دهیم به هيچ رو دوستان را از دست نمی دهیم بلکه می آموزیم که دوست واقعی کیست.

به کانــال تلگـرام معهدالضـاد بپیوندید... "کلیـک کنید"