إقرأ و تعلَّم 5

الحيـاةُ قصيرةٌ فلَا تُقـصِّرْهَا أكـثرَ بِالـنَكْدِ ..

والصَّديقُ قليلٌ فَلَا تُخسِرْهُ باللَّومِ ..

الأعداءُ كَثرٌ فَلَا تَزِدْ عددَهُمْ بسوءِ الأخلاقِ..

زندگی کوتاه است، پس با آزردن کوتاه ترش نکن..

دوست اندک است  پس با سرزنش کردن؛ وی را از دست نده..

و دشمنان بسیارند، پس با بد اخلاقی بر تعداد آنها نیفزا.