إقرأ و تعلَّم 4

الخَيْلُ الاسكتلنديُ هوَ أحدُ اقصرِالخيولِ في العالمِ وَهوَ المرغوبُ لِكثيرٍ منَ الناسِ.

اسب اسکاتلندی یکی از کوتاهترین (انواع) اسب ها در جهان است و آن مورد علاقه بسیاری از مردم است.