إقرأ و تعلَّم 14

الحياةُ بَصَماتٌ نَترُكُهَا بَينَ الناسِ بالخيرِ أوِ الشَّرِ.

أختِرْ مَا يُميّزُكَ بينَهُمْ!

أترُكُ لكَ أثراً وَبَصْمَةَ خَيرٍ في كلِّ مكانٍ.

زندگی اثر انگشت هایی است که به صورت خوبی و بدی در بین مردم به جا می گذاریم،

پس آنچه که تو را متمایز می کند انتخاب کن!

برای تو اثر  خوبی در هر مکانی به جا میگذارم.