إقرأ و تعلَّم 11

صورةٌ وَليسَتْ (رسمةً) لِأفرادِ الجيشِ الصّينيِ وَهُمْ يتدرَّبونَ في درجةِ حرارةِ صفرِ مئويةً.

این نقاشی نیست بلکه تصویری از از ارتش چینی است که در دمای صفر درجه سانتی گراد آموزش می بینند.