إقرأ و تعلَّم 10

تعلَّموا كيفَ تُهدونَ الفرحَ وَالسعادةَ لِمَنْ حولَكُمْ وَإنْ كانتْ خفايَاكُمْ متعَبةً منهكةً.

فَثوابُ العطاءِ يُخبِئُ لَكُمْ فرجاً وَفرحاً وَتوفيقاً مِنْ حيثُ لَا تحتسِبونَ.

اگر چه درونتان خسته و رنجور باشد، بیاموزید که چگونه شادی و خوشبختی را به اطرافیانتان پیشکش کنید.

پاداش بخشش از جایی که فکرش را هم نمی کنید برای شما گشایش و شادی و توفیق به ارمغان می آورد.