إقرأ و تعلَّم 1

مَن يَحتَفِظ بالقدرةِ على مشاهَدَةِ الجمالِ لا يَشيخُ أبداً.

هر كس كه توانايي ديدن زيبايي را [در خود] حفظ كند هرگز پير نمى شود