جملات گهربار

**یا بُنَیَّ إجعل نفسَک میزاناً فیما بینَک و بینَ غیرک،فاحبـِبْ لغیرک ما تحب لنفسک.

و اکره له ما تکره لها،ولا تَظلم کما لاتحبُّ أن تُظلمْ.

أحسِنْ کما تحب أن یُحسَنَ إلیک.

بنی:پسرم

إجعل:قرار بده

أحبب:دوست بدار

تحب:دوست دارى

أکره:کراهت داشته باش،نپسند

لا تَظلم:ظلم نکن

تُظلم:ظلم شود

أحسن:نیکى کن

کما:همانطور که

یُحسَن :نیکی شود

**ای پسرم!نفس خود را میزان میان خود و دیگران قرار ده.پس آنچه را برای خود دوست داری برای دیگران هم دوست بدار.

آنچه را برای خود نمی پسندی ،برای دیگران مپسند،ستم روا مدار آنگونه که دوست نداری به تو ستم شود.

نیکو کار باش آنگونه که دوست داری به تو نیکی شود.

 

**مالتِ الشمسُ نحو الغروبِ و اسْتطالت أخیله الصُّخور و الأشجار و أخذت الطبیعهُ تخلعُ أثوابَ النور.

مال:متمایل شد

إستطالت:طولانى شد،بلند شد

أخذت تخلع:شروع به درآوردن،شروع به کندن

أثواب:لباس ها

**خورشید به آرامی به سمت مغرب متمایل گشت و سایه ی صخره ها و درختان بلند تر شد.طبیعت شروع به کندن جامه ی نور از تن خود کرد.