بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

الصحف و المجلات ۱۵

الصحف و المجلات ۱۵

اقْرَأ النَّصَ التَّالِيَ بِدِقَّة:

🔷تفقِدُ إفریقیَا الآلافَ مِنْ عُقولِهَا النَّیرَةِ مِنْ أساتذَةِ الجَامعاتِ وَغیرِهِمْ کُلَّ عامٍ لأنَّ الجامعاتِ

الأمریکیَّةَ والأروبیَّةَ تُوَفِّرُ لَهُم أمَاکنَ بُحوثٍ وَمَواقعَ عملٍ جَذَّابةً.

🌸 وتَعَلَّمْ المُفْرَدَاتِ الغَرِیبَة:

🔹تفقِدُ: از دست می دهد

🔹عقولهَا النّیرَة: مغزهای روشنفکرش

🔹توَفِّرُ: فراهم می کند

🔹مواقع عمل جذَّابة: موقعیت های کاری جذاب

📝 والْآنَ تَرْجِمْ النَّصَ مِنَ العَرَبِیَّةِ إلَی الفَارِسِیَّة:

ترْجَمَةُ الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّات“۳۳”(الأجابة)

🌻آفریقا سالیانه هزاران نفر از مغزهای روشنفکر خود را از میان اساتید دانشگاه ها و دیگران از دست می دهد. زیرا دانشگاه های آمریکایی و اروپایی برای آن ها مراکز تحقیق و موقعیت های جذاب کاری فراهم می کنند.

🔷 تفقِدُ إفریقیَا الآلافَ مِنْ عُقولِهَا النَّیرَةِ مِنْ أساتذَةِ الجَامعاتِ وَغیرِهِمْ کُلَّ عامٍ لأنَّ الجامعاتِ الأمریکیَّةَ والأروبیَّةَ تُوَفِّرُ لَهُم أمَاکنَ بُحوثٍ وَمَواقعَ عملٍ جَذَّابةً.