بالاترین اعتبار بین المللی در زمینه آموزش زبان عربی آموزش آکادمیک ، علمی و روشمند زبان پشتوانه علمی و تجربی 30 ساله برخورداری از برترین اساتید آموزش به چند ده هزار زبان آموز از دهه هفتاد تکمیل دوره ها در کوتاه ترین زمان کیفیت بالای آموزش امکانات و تجهیزات مناسب قیمت عالی به نسبت کیفیت آموزش استفاده از منابع آموزشی انحصاری لغه الضاد ، قواعدالضاد و معجم الضاد

الصحف و المجلات ۱۳

الصحف و المجلات ۱۳

اقْرَأ النَّصَ التَّالِيَ بِدِقَّة:

🔷التَّقاريرُ الاقتصاديَّةُ الَّتي تُصدَرُ تِباعَاً في الغربِ حَولَ تَدَهْوُرِ الأوضاعِ الماليَّةِ فِي دُوَلِ مجلسِ الَّتعاونِ الخَليجي، وَالغَنِيَّةِ مِنهَا عَلَى وَجهِ الخُصوصِ، تَحمِلُ تَنَبُّؤاتٍ سَوداوِيَّةً مُتَشائمةً في وَقتٍ يَتعزَّزُ تَوَرُّطُّ بَعضِ حُكوماتِهَا فِي أزَماتٍ امنيةٍ داخليةٍ وَحُروبٍ خارجيةٍ.

🌸 وتَعَلَّمْ المُفْرَدَاتِ الغَرِیبَة:

🔹تقارِیر: گزارش ها

🔹تبَاعاً: پیوسته

🔹تدَهوُر: وخامت

🔹مجلسُ التَّعاونِ الخلیجي: شورای همکاری خلیج فارس

🔹تنَبُّؤات: پیش بینی هايی

🔹یتَعَزَّزُ: تقویت می شود

🔹توَرُّط: گرفتار شدن

📝 والْآنَ تَرْجِمْ النَّصَ مِنَ العَرَبِیَّةِ إلَی الفَارِسِیَّة:

ترْجَمَةُ الصُّحُفِ وَالْمَجَلَّات“۳۱”(الأجابة)

🌻گزارش های اقتصادی که پیوسته در غرب درباره وخامت وضعیت مالی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و به ویژه کشورهای دارای نفت منتشر می‌شود پیش بینی‌های خاکستری و بدبینانه ای در بر دارد و این در زمانی است که گرفتاری برخی از دولت هایشان در بحران‌های امنیتی داخلی و جنگ های فرامرزی اش گسترده تر می شود.

🔷 التَّقاريرُ الاقتصاديَّةُ الَّتي تُصدَرُ تِباعَاً في الغربِ حَولَ تَدَهوُرِالأوضاعِ الماليَّةِ فِي دُوَلِ مجلسِ الَّتعاونِ الخَليجي، وَالغَنِيَّةِ مِنهَا عَلَى وَجهِ الخُصوصِ، تَحمِلُ تَنَبُّؤاتٍ سَوداوِيَّةً مُتَشائمةً في وَقتٍ يَتعزَّزُ تَوَرُّطُّ بَعضِ حُكوماتِهَا فِي أزَماتٍ امنيةٍ داخليةٍ وَحُروبٍ خارجيةٍ.