كَلِمَات جَديدة ۸

 

لَمحَ: به چشمش خورد
صاحَ قال: فرياد زنان گفت
بَشِعتان: زشت و پليد
كانَ فظّاً معهما: با آن دو بد اخلاق بود
عوضاً عَنْ أنْ تُحاوِلا مُساعدتي: به جای اینکه سعی کنید به من کمک کنید
قَد بَذلتا جُهوداً کبیرةً: نهایت تلاش خود را کردند
لِتَخلیصِ لِحیَتهُ: برای آزاد کردن و رها كردن ریشش
الشَّق: شكاف
كانَ يَشدُّ عليها بقوّة: آن را محكم مي كشيد
سأركُض: خواهم دويد
لأبحث عن…: تا … را جستجو كنم
بليد: كُند ذهن
إحضار: آوردن
إنقاذ: نجات دادن
دَعني أُفكِّرُ: بگذار فكر كنم
أخرَجت: بيرون آورد
المقصّ: قيچي
قَصّت: قيچي كرد، بُريد
بِعمَلِها هذا: با اين كارش
وجدَ: يافت
حُرّ: آزاد
إلتَقطَ: برداشت، بلند كرد
الذَّهب: طلا
كانَ مُلقىً: افتاده بود
أَخَذَ يُتَمْتِمُ: شروع كرد به زير لب حرف زدن
تَجرَّأْتُما: جرأت كرديد
لِيَحُلَّ النَّحس عليكما: دچار بد بيارى شويد

 

كَلِمَات جَديدة ۷