نکته و ضحکه ۳

عربی:
آنی لِیش عِندی اِذانِین؟ عَلَمُود اَسمَع مِنِ الاولِه و طَلِّع مِنِ الثّانِیه😂😂😂😂

ترجمه:
چرا من دو تا گوش دارم؟؟
چون از اولی ( از این گوش )بشنوم و از دومی(اون یکی) در بدم 😂😂😂😂

کلمات مهمة:
آنی: من
ليش: چرا
اذانین: دو تا گوش
علمود: برای اینکه
اسمع: بشنوم، می شنوم
اوله: اولی
طلع: بیرون کردن، درآوردن