چانِ الجَوّ هُوایِه حار..

 

چانِ الجَوّ هُوایِه حار.. 😫

بَعدِ التَّفتیش اِبمَطارِ النَّجَف رَکَبنِه الباصات🚌 و تُوَجَّهنِه الی الفُندُق
🏨
بَعَد نُص ساعه وَصَلنِه الفُندُق یعنی بالساعَه وَحدَه و نُص

اِتغَدَّینِه و بَعدِین اِغتَسَلِت و رِحِت الی حَضرَة الِامامِ علی (ع)
🕌
چِنِت قَلِقَه و چان عندی هُوایِه حَچي وِیَّه
😍
امیرِالمومنین اِتقَدَّمِت بَطیئَه حتی وَصَلِت الطّارمَةِ الذَّهَب..
❤️😍

هواخیلی گرم بود ..

بعد از بازرسی توی فرودگاه نجف سوار اتوبوس شدیم و راه افتادیم به سمت هتل
نیم ساعت بعد یعنی ساعت یک و نیم رسیدیم هتل.. ناهار خوردیم و بعدش من غسل کردم و رفتم حرم حضرت علی (ع) .
دل توی دلم نبود، حرفای زیادی با امام علی داشتم …
آروم قدم برداشتم تا رسیدم روبروی ایوان طلا …

 

این داستان ادامه دارد ….

 

 

اسمَعِ التِّذکار و تَعَلَّم اللهجة العراقیة ۷