021 66 17 60 17 0935 55 83 354

قواعد تخصصی

قواعد تخصصی

دوره قواعد تخصصی 16 ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد چهارم کتاب مبادئ العربیة می‎باشد.

این دوره به بررسی تخصصی علم صرف و نحو می‎پردازد.

 

 

نوع دوره برگزاری:

فشرده : هر ترم ٢ هفته
طول دوره :٨ ماه

نیمه فشرده:هر ترم ٣ هفته
طول دوره: ١ سال

عادی: هر ترم یک ماه و نیم
طول دوره :٢ سال

اطلاعات دوره

  • تعداد دانشجویان کلاس حداقل 9 نفر
  • منبع: کتاب مبادئ العربیة (جلد 4)
  • طول دوره: 16 ترم
  • هزینه دوره: متغیر بر اساس فشرده، نیمه فشرده و عادی
  • پیش نیاز: صرف کاربردی (8 ترم) + نحو کاربردی (8 ترم)

اساتید معهد الضاد

مدرسان معهد الضاد غالبا دارای کارشناسی ارشد رشته ادبیات عربی و برخی اصلا عربی زبان هستند. مدرسان مرکز طی چند مرحله آزمون کتبی و شفاهی گزینش می شوند و قبل و همزمان با تدریس در کلاس ها، تحت آموزش های فشرده، روش و روان شناسی تدریس زبان و نحوه ی تعامل با یادگیرنده را می آموزند، تمرین می کنند و در کلاس عملاً به کار می گیرند.