021 66 17 60 17 0935 55 83 354

صرف کاربردی

صرف کاربردی دوره صرف کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد اول کتاب [...]

ادامه مطلب

نحو کاربردی

نحو کاربردی دوره نحو کاربردی ۸ ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد دوم کتاب [...]

ادامه مطلب

قواعد تخصصی

قواعد تخصصی دوره قواعد تخصصی 16 ترم بوده و منبع تدریس این دوره، جلد چهارم [...]

ادامه مطلب