021 66 17 60 17 0935 55 83 354

لهجه عراقی

لهجه عراقی لهجه عراقی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]

ادامه مطلب

لهجه لبنانی

لهجه لبنانی لهجه لبنانی در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]

ادامه مطلب

لهجه مصری

لهجه مصری لهجه مصری در 8 ترم در معهد الضاد آموزش داده می شود. بازه [...]

ادامه مطلب