بى كم و كاست، با ما همراه و با زبان عربى جهانى شويد