021 8844 9984 0935 5583 354

دوره مقدماتی مکالمه عربی

by اساتید معهد الضاد,

دوره مقدماتی مکالمه فصیح مشتمل بر ۸ ترم می‎باشد.

لطفا ترم مورد نظر و نوع آن را انتخاب کنید.

پاک کردن