021 8844 9984 0935 5583 354

گالری تصاویر

گالری تصاویر معهد الضاد

 

 همایش بررسی چالش های آموزش و اشتغال دانش آموختگان زبان عربی در روزنامه بازار کارمعهد الضاد
نمایشگاه بین المللی-معهدالضادمعهد الضاد در نمایشگاه بین المللی کتاب تهران – سال ۱۳۹۷
معهد الضاد
معهد الضادبررسی چالش های آموزش زبان عربی در رادیو گفتگو با حضور استاد اصغری و دکتر فقهی و دکتر جان بزرگی – زمستان۹۴

محصولات آموزشی معهد الضاد